Statement veiligheid in de sport

Inleiding

Badminton vereniging Lith wil iedere sporter de kans bieden om met een prettig en veilig gevoel zijn of haar sport te bedrijven.

Om deze reden hebben wij een gedragscode opgesteld die het sportklimaat binnen onze vereniging ondersteunt. Deze geldt niet alleen voor de sporters zelf, maar ook voor trainers en begeleiders, scheidsrechters, ouders en andere bezoekers van onze vereniging.

Gedragscode voor spelers

Wij verlangen van een iedere speler, zowel van onze eigen vereniging als van de bezoekende ploegen een sportieve instelling. Dat betekent dat we elkaar in onze waarde laten, ongeacht het niveau van het spel.

Kritiek op elkaars spel dient altijd opbouwend te zijn en mag nimmer negatieve gevoelens bij een speler oproepen. Wij onthouden ons van intimiderend gedrag richting tegenstanders of scheidsrechters, zowel verbaal als non-verbaal.

Spelers van bezoekende ploegen worden altijd als gasten ontvangen en moeten zich altijd welkom voelen binnen onze vereniging.

Wij begroeten elkaar voorafgaande aan de wedstrijden en bedanken elkaar na afloop. Wij streven altijd naar een eerlijk wedstrijdverloop. Bij twijfel over een punt beslist de scheidsrechter.

Respecteer het werk van de vrijwilligers die er voor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Bedenk dat het werk dat zij doen nooit vanzelfsprekend is.

Gedragscodes voor ouders, supporters en andere bezoekers

Wij heten ouders, supporters en andere bezoekers van harte welkom bij onze vereniging. Warme belangstelling en aanmoedigingen van hun zijde roepen waardering op bij de spelers en begeleiders.

Wij verwachten wel een positieve instelling ten opzichte van het spel van de spelers van onze eigen vereniging, maar ook van onze tegenstanders.

Durf ook gerust te klappen voor een mooi punt of actie van de tegenstander.

Ouders, supporters en andere bezoekers bemoeien zich niet met het wedstrijdverloop, beslissingen van scheidsrechters of coaching van de spelers. Zij respecteren het werk van de vrijwilligers.

Wij waarderen het zeer als ouders, supporters of andere bezoekers een steentje bijdragen als hen daar om gevraagd wordt.

Gedragscodes voor trainers, coaches en begeleiders

Trainers en begeleiders dienen zich bewust te zijn van de machtspositie waarin zij zich bevinden. Zij onthouden zich er van hier misbruik van te maken.

Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de veiligheid van alle sporters en andere aanwezigen. Zij zien er op toe dat de regels omtrent veiligheid door eenieder wordt nageleefd. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de regels hebben zij het recht naar inzicht in te grijpen.

Het bestuur  van BVL conformeert zich aan de ‘Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders’ opgesteld door NOC/NSF welke als bijlage is bijgevoegd. Deze is terug te vinden op de volgende website: https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes/gedragscode-voor-trainers/coaches-en-begeleiders

Lichamelijk contact

Hoewel badminton geen fysieke sport is komt lichamelijk contact net als in elke andere sport ook bij de badminton sport voor.

Voor trainingsdoeleinden kan het voorkomen dat een trainer lichamelijk contact heeft met een speler om bepaalde technische vaardigheden aan te leren of te verbeteren. Indien een speler of speelster zich hier ongemakkelijk bij voelt kan hij of zij dit aangeven aan zijn of haar trainer. De trainer dient hiermee te allen tijde rekening mee te houden.

Sport is emotie, en het is altijd fijn om emoties te kunnen delen. Een overwinning is zoeter als je hem kunt vieren met je teamgenoten en bij een verloren wedstrijd kan een troostende hand op je schouder helpen je over het verlies heen te zetten.

Lichamelijk contact mag echter nimmer intimiderend zijn of onprettige gevoelens oproepen bij betrokkenen of omstanders. (Sexueel) grensoverschrijdend gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

Gebruik van kleedkamers

De kleedkamers mogen alleen gebruikt worden door spelers en trainers tijdens het omkleden, voor of na een training of wedstrijd.

Voor dames en heren zijn er aparte kleedkamers. Het is voor heren verboden de dameskleedkamer te betreden en het is voor dames verboden de herenkleedkamer te betreden.

Verder zijn de kleedkamers verboden voor onbevoegden.

Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld bij een blessure om de geblesseerde te begeleiden.

Hulp van ouders bij omkleden in de kleedkamers is alleen bij uitzondering toegestaan. Hierbij dient rekening gehouden te worden met andere gebruikers.

Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter in de kleedkamers. Blijf te allen tijde van andermans spullen af.

Het gebruik van opname apparatuur zoals fotocamera, filmcamera of mobiele telefoons in de kleedkamer is ten strengste verboden. Bij ongewenste publicaties van opnames zal aangifte worden gedaan.

Tot slot

Het is ieders verantwoordelijkheid dat genoemde gedragscode zoveel mogelijk wordt nageleefd. Durf elkaar gerust aan te spreken op ongewenst gedrag.

Overtredingen en misstanden dienen te worden gemeld bij het bestuur. Bij twijfel kan ook een vertrouwelijk gesprek aangevraagd worden.

Bij ernstige misstanden zal het bestuur aangifte doen.

En bedenk wel: een prettig en veilig sportklimaat creëren kunnen we alleen samen!